MEVUI VIETNAM KITCHEN

MEVUI VIETNAM KITCHEN
Saigon & Bali

食物菜单有20%的折扣

来自越南的正宗食品
由越南首席厨师负责和管理
促销和更多…请访问我们

Facebook Mevui Vietnam Kitchen & Instagram #mevuibali